Image

มูลนิธิธนพรคลินิกเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิธนพรคลินิกเพื่อสาธารณประโยชน์ (TANAPORNCLINIC   PUBLIC   BENEFIT   FOUNDATION)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

วัตถุประสงค์

      -   เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้

      -   เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

      -   เพื่อช่วยเหลือคนชราและเด็กในสถานสงเคราะห์

      -   เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล  และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

      -   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด